Tím Bratislava 2030

 • Zloženie a členstvo 

Pre zabezpečenie transparentného spracovania strategického dokumentu rozvoja mesta, Bratislava 2030 je potrebné vytvoriť riadiace štruktúry, zastrešujúce politickú, metodickú, odbornú a exekutívnu rovinu procesu v súlade s organizačnou štruktúrou magistrátu hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).  

Mestská rada a Mestské zastupiteľstvo 

 [expand title=“%(%strong%)%čítaj viac%(%/strong%)%“]Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Zámer spracovania strategického dokumentu PHSR (Bratislava 2030). 

Mestské zastupiteľstvo prerokováva a schvaľuje program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, celomestské koncepcie a rozvojové programy (článok 7, ods.1 , písm. o) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy). 

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu primátora a koordinujúcu funkciu mestských častí. Vzhľadom na koordináciu prípravy strategického dokumentu mesta s odbornými zamestnancami miestnych úradov mestských častí, ako aj možné ho akceptovania strategického dokumentu mestskými časťami ako tzv. Spoločné PHSR, bude dokument predkladaný na rokovanie Mestskej rady, aj keď to nie je explicitne vyjadrené v Štatúte hl. mesta SR Bratislavy (článok 11, ods. 4 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy). [/expand]

Riadiaci výbor

[expand title=“%(%strong%)%čítaj viac%(%/strong%)%“] Riadiaci výbor predstavuje najvyšší metodický orgán, zložený zo stálych členov. Riadiaci výbor vyberá a schvaľuje základný metodický rámec tvorby strategického dokumentu, v zmysle prepojenia strategického plánu na programové obdobie kohéznej politiky EÚ 2021-2027 ako aj ďalších dotačných mechanizmov na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni. 

Riadiaci výbor schvaľuje témy a rečníkov rovnako zoznam hostí a účastníkov pre Metropolitné fórum na základe expertného odporúčania Programovej rady a výstupov Pracovných skupín. Riadiaci výbor sa stretáva približne raz za mesiac k preriešeniu tematických a metodických otázok, ktoré s procesom prípravy stratégie Bratislava 2030 vyvstávajú. 

Stáli členovia Riadiaceho výboru sú nominovaní v nasledovnom zložení:  

Riaditeľ magistrátu (Mgr. Ctibor Košťál) 

Riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy (Mgr. Ján Mazúr, PhD) 

Poradca primátora (Ing. arch. Juraj Šujan) 

Poradkyňa primátora (Mgr. Michaela Benedigová, PhD. MBA)  

Vedúca oddelenia stratégií a projektov (RNDr., Mgr. Viera Sláviková) 

Vedúca kancelárie participácie Metropolitného inštitútu Bratislavy (Ing. Milota Sidorová, PhD)  

Zástupca/ zástupkyňa poslaneckého zboru Mestského zastupiteľstva [/expand]

Projektový tím

[expand title=“%(%strong%)%čítaj viac%(%/strong%)%“] Projektový team sa stará o plynulé zabezpečenie procesu tvorby stratégie Bratislava 2030. Je zložený z interných a externých odborníkov a odborníčok v oblastiach: strategické plánovanie, participatívne plánovanie a komunikácia, produkcia verejných podujatí. Projektový team pozostáva z odborníkov a odborníčok: 

Členovia a členky prípravného tímu Metropolitného fóra 

v abecednom poradí

Michaela Benedigová, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  

 • odborníčka na komunikáciu 

Eduard Donauer, splnomocnenec primátora pre strategický plán mesta, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

 • regionálny geograf, odborný garant stratégie Bratislava 2030 (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) 

Zuzana Dzurdzíková, Metropolitný inštitút Bratislavy 

 • odborníčka na komunikáciu 

Marcela Glevická, Metropolitný inštitút Bratislavy 

 • odborníčka na komunikáciu 

Juraj Hurný, Metropolitný inštitút Bratislavy 

 • sociológ, odborník na participatívne plánovanie 

Zuzana IvaškováMagistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

 • vedúca Oddelenia kultúry 

Miriam Kanioková, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

 • expertka pre strategické plánovanie, Sekcia sociálnych vecí 

Lenka Kudrnová, Metropolitný inštitút Bratislavy 

 • krajinná architektka, odborníčka na participatívne plánovanie 

Ján Mazúr, Metropolitny inštitút Bratislavy 

 • riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy, právnik 

Illah van Oijen 

 • fotografka, odborníčka na komunitný rozvoj, riaditeľka o.z. Punkt 

Zora Pauliniová, Metropolitný inštitút Bratislavy 

 • architektka, odborníčka na participatívne plánovanie 

Andrej Púry, Metropolitný inštitút Bratislavy 

 • projektový manažér stratégie Bratislava 2030, Kancelária prierezových činností 

Milota Sidorová, Metropolitný inštitút Bratislavy 

 • facilitátorka, networkerka, plánovačka a feministka, vedúca Kancelárie participatívneho plánovania na Metropolitnom inštitúte Bratislavy 

Viliam Záhumenský, Metropolitný inštitút Bratislavy 

 • geograf, odborník na regionálny rozvoj a strategické plánovanie 

Barbara Zavarská 

 • architektka, odborníčka na komunitný rozvoj, riaditeľka o.z. Punkt 

Splnomocnenec pre strategické plánovanie je odborným garantom procesu tvorby a obsahu plánu Bratislava 2030. So svojim interným teamom navrhuje obsahové podnety pre prácu pracovných skupín, témy a otázky pre Programovú radu do formátu Metropolitného fóra. Je zodpovedný za obsahové spracovanie podnetov, výstupov zo všetkých participatívnych nástrojov do zrozumiteľného dokumentu Bratislava 2030. 

Odborníci a odborníčky Kancelárie participatívneho plánovania zabezpečujú podklady pre tvorbu stratégie Bratislava 2030 prostredníctvom oslovovania, informovania a zapájania vybraných cieľových skupín aktérov v rámci mestských inštitúcii, ale aj odbornej, organizovanej a neorganizovanej verejnosti. Sú zodpovední za briefing a metodické vedenie facilitátorov a facilitátoriek pracovnych skupín, rovnako tak za overenie zápisov z podujatí, Metropolitného fóra a metodickú prípravu, prípadne exekúciu ďalších nástrojov participatívneho plánovania. Pripravujú tiež obsahové podklady pre komunikáciu s vonkajšou verejnosťou a kľúčovými hráčmi. 

Pre plynulé zabezpečenie exekutívy úloh a internej komunikácie sú zapojení, v pozícii projektového manažmentu a produkcie podujatí, odborníci z kancelárie prierezových činností, ktorých cieľom je zabezpečovať podporu interdisciplinárnym projektom Metropolitného inštitútu Bratislavy. [/expand]

Oponentská komisia

[expand title=“%(%strong%)%čítaj viac%(%/strong%)%“] Oponentská komisia zabezpečuje odborné posúdenie legitimity návrhu metodiky, tvorby a výsledkov stratégie Bratislava 2030.  Oponentská komisia je zložená z vybraných interných a externých odborníkov a odborníčok v oblastiach mestského rozvoja.  

Oponentská komisia sa stretáva niekoľko krát v procese tvorby plánu pre posúdenie metodiky, napĺňania procesu a pri oponentúre jeho výsledkov. Oponentská komisia sa stretáva na základe zvolania Riadiacim výborom, a to prinajmenšom za účelom prerokovania metodického rámca na úvod procesu a posúdenia finalizovaného výstupu na záver procesu prípravy strategického dokumentu.  [/expand]

Pracovné skupiny

[expand title=“%(%strong%)%čítaj viac%(%/strong%)%“] Pracovných skupín sa zúčastňujú prevažne vedúci pracovníci odborných oddelení miestnych úradov 17 mestských častí a magistrátu hlavného mesta.  

Členovia pracovných skupín sú vybraní a požiadaní o účasť na stretnutiach pracovných skupín prednostom príslušného miestneho úradu, resp. riaditeľom magistrátu.  

Účasť na pracovných skupinách je dobrovoľná a nehonorovaná.  

Pracovné skupiny pokrývajú agendu výkonu miestnej samosprávy v oblastiach:  

a) Životné prostredie a odpady 

b) Mobilita 

c) Energetika 

d) Sociálne služby 

e) Kultúra 

f) Školstvo a šport 

Pracovné skupiny sa stretávajú raz mesačne za účelom vypracovania spoločných úloh, zdialenia informácií a štruktúrovaných dát a tvorby obsahového podkladu pre vypracovanie strategického dokumentu Bratislava 2030.  [/expand]

Metropolitné fórum

[expand title=“%(%strong%)%čítaj viac%(%/strong%)%“] Metropolitné fórum je participatívny nástroj poskytujúci priestor pre transparentnú diskusiu mestských tém hlavného mesta so zástupcami organizovanej občianskej a odbornej verejnosti z verejného, súkromného a mimovládneho sektoru. Metropolitné fóra predstavujú sériu tematických podujatí organizovaných Kanceláriou  participatívneho plánovania. 

Metropolitné fóra predstavujú polouzavreté formáty, účastníci z radovej odbornej verejnosti sú pozývaní, pričom nominácia do zoznamu oslovovaných subjektov je otvorená.  

 Základnou úlohou Metropolitného fóra v roku 2020 je poskytovanie spätnej väzby pri príprave strategického dokumentu Bratislava 2030 a konzultácia riešení konkrétnych otázok súvisiacich s rozvojom mesta so zástupcami odbornej verejnosti.   [/expand]