Metropolitné fórum Bratislava 2030

Poďte s nami tvoriť budúcnosť Bratislavy

Už od roku 2019 skupina odborníkov tvorí plán, ako bude naše mesto vyzerať v roku 2030. Tentokrát to robíme inak, nebude to dokument do šuflíka. Zapájame nielen ľudí z mesta, ale aj odborníkov na jednotlivá oblasti, komunity, akademický sektor, neziskovky a najmä aktívnych občanov. Chceme, aby sme plán pre naše mesto Bratislava 2030 urobili spoločne.

Priebežné výsledky práce a uvažovanie pracovných skupín vám chceme ukázať na Metropolitnom fóre, aby ste si ich mohli nielen v online prenose vypočuť, ale sa aj pýtať, komentovať a priniesť vaše podnety. Môžete to tiež spraviť cez online dotazník na www.bratislava2030.sk

Metropolitne fórum sa uskutoční 27. a 30. septembra 2021 formou verejného online streamu na YouTube Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Počas Metropolitného fóra budete môcť pokladať vaše otázky cez sli.do (kód zverejníme čoskoro).

Program 27.9. 

13:00 – 13:15

Slávnostné uvedenie, otvorenie (Matúš Vallo, primátor Bratislavy)

Úvodná prezentácia Plán Bratislava 2030
(Eduard Donauer)
Oboznámte sa s procesom prípravy strategického dokumentu, jeho účelom a prepojením na Agendu udržateľného rozvoja do roku 2030 podporovanú okrem iného aj v rámci nového programového obdobia európskej kohéznej politiky na roky 2021-2027.

13:15 – 14:05
Prezentačný blok

Mestský a územný rozvoj (Juraj Šujan) Bratislava v roku 2030 ako dynamické centrum metropolitného regiónu, budované podľa zásad Metropolitného plánu, koncepčne rozvíjané ako kompaktné, funkčne zmiešané mesto s kvalitnými verejnými priestormi, fungujúcou dopravou a dostatkom zelene, postupne pripravované na zmenu klímy. Kultúra,

Cestovný ruch (Zuzana Ivašková)
Mesto rozvíjajúce kultúrne zdroje územia, investujúce do ich udržateľnosti a odolnosti, poskytujúce kvalitné kultúrne služby a chrániace svoje kultúrne dedičstvo.

Cestovný ruch (Ľudmila Novacká)
Mesto, ktoré je atraktívne a príjemné pre obyvateľov a obyvateľky priťahuje aj zahraničné návštevy.

Technická infraštruktúra (Juraj Nyulassy) Mesto, ktoré využíva inovatívne a inteligentné riešenia, buduje infraštruktúru pre zavádzanie nových služieb a svoje rozhodnutia koná na základe dát.

16:05 – 16:35
Prezentačný blok

Životné prostredie (Eva Streberová)
Bratislava ako zelené mesto so zdravými obyvateľmi, udržateľnými spôsobmi dopravy, lepšou kvalitou ovzdušia, ktorá je schopná odolávať rôznym krízam.

Šport (Miroslav Chmelár)
Bratislava ako mesto, ktoré umožmí čo najzdravší a najšťastnejší život čo najväčšieho počtu ľudí aj vďaka prívetivým podmienkam pre pravidelnú pohybovú aktivitu v zariadeniach alebo verejnom priestore mesta.

16:35

Q&A

Program 30.9.

13:00 – 13:15

Slávnostné uvedenie, otvorenie (Matúš Vallo, primátor Bratislavy)

Úvodná prezentácia Plán Bratislava 2030
(Eduard Donauer)
Oboznámte sa s procesom prípravy strategického dokumentu, jeho účelom a prepojením na Agendu udržateľného rozvoja do roku 2030 podporovanú okrem iného aj v rámci nového programového obdobia európskej kohéznej politiky na roky 2021-2027.

13:15 – 14:00
Prezentačný blok

Ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta (Matúš Lupták)
Ekonomicky silná Bratislavu, ktorá bude zároveň transparentná a so svojimi financiami bude nakladať efektívne. Prezentuje ambiciózny plán zlúčenia vybraných kompetencií na úrovni mesta s cieľom vytvorenia metropolitného regiónu.

Vzdelávanie (Ema Tesarčíková)
Mesto, ktoré podporuje inkluzívne, inovatívne a celoživotné vzdelávanie. Malo by vystupovať ako koordinátor a mediátor vo vzdelávacom procese a vytvárať sieť vzdelávacích inštitúcií v prospech ich synergie.

Rozvoj mestských inštitúcií (Martin Kollárik)
Realizácia projektov podľa projektových štandardov, rozvoj informačných a digitálnych technológií s cieľom znižovania administratívnej záťaže, performance manažment, dostatok dát k informovaným rozhodnutiam a rozvoj a výkonnosť mestských podnikov.

14:00

Q&A

15:55 – 16:25
Prezentačný blok

Mobilita (Roman Alberty)
Koncepčný rozvoj dopravných systémov tak, aby boli environmentálne a finančne udržateľné, a užívateľsky atraktívne. Medzi zvažované aktivity patrí rozvoj električkovej dopravy, cyklistickej infraštruktúry, budovanie P+R systémov.

Sociálne veci (Miriam Kanioková)
Zabezpečenie dostupnej domácej opatrovateľskej služby a pobytových sociálnych služieb pre starších, budovanie bezbariérových okruhov, stabilné nízkoprahové služby pre deti a rodinu, prevencia zmierňovanie dopadov bezdomovectva.

16:25

Q&A

Ďalšie články