Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je plán, ktorý v roku 2015 prijalo 193 členských štátov OSN. Je zameraný na dosiahnutie prosperity s ohľadom na človeka a planétu. Obsahuje 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), čiže súhrn záväzkov, ktorými sa medzinárodné spoločenstvo snaží reagovať na najväčšie výzvy súčasnosti zmena klímy, chudoba, narastajúce sociálne a ekonomické nerovnosti, a stanoviť cestu, ako tieto ciele dosiahnuť do roku 2030. 

Na rozdiel od predošlých plánov sa Agenda 2030 nezameriava len na rozvojové krajiny, ale týka sa všetkých. Požaduje od všetkých národov, aby prijali opatrenia v oblasti klímy, znížili nezamestnanosť, posilnili rodovú rovnosť či sa zamerali na posilnenie mieru a rozvoj občianskej spoločnosti, a tak smerovali k odstráneniu chudoby a udržateľnému rozvoju. Jednotlivé ciele sú navzájom prepojené a priznávajú, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi sociálnou, ekonomickou a environmentálnou udržateľnosťou, pretože zásahy v jednej oblasti ovplyvnia výsledky v iných.

Hoci Agenda 2030 bola najprv prijatá na úrovni štátov, témy, ktoré rieši, sú relevantné pre mestské oblasti. Viac ako polovica svetovej populácie sa v súčasnosti sústreďuje v mestách a trendy naznačujú, že podiel mestského obyvateľstva sa bude naďalej zväčšovať. Mestá sú motorom hospodárskeho rastu, ale sú aj najväčšími producentmi znečistenia či miestami veľkých spoločenských nerovností. Je teda zrejmé, že to, ako jednotlivé mestá pristúpia k Agende 2030 bude kľúčové v dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja.

Aj Bratislava sa pripája k tejto iniciatíve v snahe zabezpečiť budúcnosť svojich obyvateľov.

Ako v Bratislave implementujeme Agendu 2030

Ku všetkým strategických cieľom strategického plánu Bratislava 2030 sú priradené ciele udržateľného rozvoja (SDGs), ako sú definované OSN v materiáli Agenda 2030.

Na cieľoch a záväzkoch zodpovedného a pre budúcnosť citlivého plánovania sa jednohlasne zhodlo všetkých 193 štátov sveta vrátane Slovenskej republiky. Globálne záväzky sa týmto spôsobom menia na národné priority, ktoré sú ďalej rozpracované na regionálnej a lokálnej úrovni.

Súčasťou tohto celosvetového koordinovaného úsilia pre zabezpečenie udržateľného a spravodlivého rozvoja je aj mesto Bratislava a prostredníctvom neho všetci jeho obyvatelia a miestni aktéri, ktorí sa k tejto misii prihlásia.

Pre zabezpečenie naplnenia princípov Agenda 2030, ako aj metodickej podpory vypracovania funkčného strategického plánu, sa Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom Metropolitného inštitútu Bratislavy
zapojilo do programu Európskej komisie URBACT, konkrétne do projektu s názvom Global Goals for Cities (Globálne ciele pre mestá).

GG4C a program Urbact 

Global Goals 4 Cities (GG4C) predstavuje strategické partnerstvo 19 miest Európskej únie zamerané na lokalizáciu, implementáciu a dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. 

Toto partnerstvo poskytuje mestám podporu vo forme vzdelávacích aktivít, zdieľania skúseností a metód v oblasti integrovaného akčného plánovania. Partnerstvo je financované prostredníctvom programu URBACT III Európskeho fondu regionálneho rozvoja program európskej územnej spolupráce.

Partnerstvo Global Goals 4 Cities poskytuje metodickú podporu pri definovaní vízie, strategických cieľov, nastavenia indikátorov a tvorbe akčného plánu pre nový strategický dokument Bratislava 2030.

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.