Aktuálne

Aj napriek súčasnej situácii sme sa rozhodli pokračovať v dialógu o budúcnosti mesta a v tvorbe Plánu Bratislava 2030 a zorganizovať už druhé Metropolitné fórum. Fórum sa bude zaoberať témami kultúry, školstva a sociálnych služieb a bude prebiehať online.

Druhé Metropolitné fórum sa bude zaoberať spoločenským a kultúrnym priestorom Bratislavy – jej sociálnymi vecami, kultúrou a školstvom. Prezentácie vedúcich expertov a expertiek Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy poskytnú základný prehľad o Bratislave v týchto aspektoch nielen z dlhodobého hľadiska, ale aj v kontexte súčasnej pandémie. Predstavíme analýzu scenárov dopadov pandémie na chod mesta v blízkej budúcnosti. Na tento makro pohľad budú nadväzovať ďalšie príspevky a debaty.  

V druhom vydaní Metropolitného fóra budeme rozoberať to, aká by mala byť vízia kultúry hlavného mesta – ako môže pomôcť stabilizovať, demokratizovať a utužovať spoločnosť, ako kultúrnosť mesta súvisí s jeho identitou, a ako sa bude kultúra vyvíjať pod tlakom súčasnej situácie, ktorá silno ovplyvnila nielen množstvo kultúrnych tvorcov a producentov, ale i kultúrne, voľnočasové a komunitné centrá mesta. Diskusia v oblasti školstva načrtne možnosti lepšej spolupráce škôl a vzdelávacích zariadení mesta, kraja a univerzít, celoživotného vzdelávania pedagógov, a tiež možnosti zdieľania know-how i v oblasti inovatívneho online vyučovania, ktoré je dnes našou realitou. V sociálnej oblasti budeme rozoberať najnovší návrh Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý bude konfrontovať i súčasné výzvy sociálnych zariadení a ich personálu počas krízy.  

Metropolitné fórum je udalosť na pozvánku, programová rada Metropolitného fóra vyberá stakeholderov podľa ich oblasti záujmu – stakeholder je pre nás zástupca občianskej a odbornej verejnosti z verejného, súkromného a mimovládneho sektora.