Metropolitné fórum I. (Rečníci)

Bio rečníkov a rečníčok

v abecednom poradí

Eduard Donauer, splnomocnenec primátora pre strategické plánovanie, Magistrát mesta Bratislava

Od roku 2019 pôsobí na magistráte pripravuje a riadi proces tvorby strategického dokumentu Plán Bratislava 2030 (PHSR), pričom jeho ambíciou je prepojiť proces strategického plánovania s tvorbou programového rozpočtu. Tento plán bude napĺňať strategické priority udržateľným spôsobom (Agenda 2030) a zastreší aj plánovanie aktivít mestských častí, prípadne obcí v bezprostrednom okolí.

Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 

Ingrid Konrad pracovala vo Viedni v architektonickej kancelárii Jána Kočího a Thomasa Feigera, neskôr tam pôsobila v Inštitúte krajinného plánovania a na Viedenskej univerzite.

Hlavnou architektkou je od roku 2011.

Tatiana Kratochvílová, viceprimátorka Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Tatiana Kratochvílová je dopravnou inžinierkou a političkou. Od decembra 2018 je poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii prvej námestníčky. Oblasti, ktoré spadajú do jej gescie sú životné prostredie a odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo a tepelná energetika, cestná doprava, ochrana pred povodňami a pozemné komunikácie.

Martin Maslák, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ OLO a.s.

Martin Maslák je v súčasnosti riaditeľom spoločnosti Odvozu a likvidácie odpadu, v minulosti bol manažérom AP&AS kde riadil plánovanie procesu od vyhľadávania nových zdrojov energií, nákupu palív po implementáciu do výroby, zároveň tvoril stratégiu využitia odpadov pri spoluspaľovaní. 

Ján Mazúr, riaditeľ, Metropolitný Inštitút Bratislavy

Ján Mazúr je riaditeľom Metropolitného Inštitútu Bratislavy. Taktiež učí a participuje na výskume na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti finančného práva. V minulosti pracoval ako právnik. Dlhodobo sa venuje aj témam etiky a integrity v právnických profesiách a verejnej správe a tvorbe politík založených na dátach a faktoch. 

Peter Olajoš, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ BVS a.s.

Peter Olajoš je riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, v minulosti bol manažérom, právnym poradcom pre CEE, Garrett Motion Inc, alebo aj členom výkonného výboru krajiny pre Novartis Slovensko.

Martin Rybanský, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ DPB a.s

Martin Rybanský je generálnym riaditeľom Dopravného podniku Bratislava, predtým bol manažérom technicko-obchodného oddelenia v spoločnostiach Yutong autobusy a Bus trade. Pracoval aj ako vedúci zahraničného obchodu vo firme Bus servis.

Milota Sidorová, vedúca Kancelárie participatívneho plánovania, Metropolitný Inštitút Bratislavy

Milota Sidorová je facilitátorka, moderátorka, networkerka, plánovačka a feministka, ktorá sa dlhodobo venuje tvorbe inkluzívneho mestského prostredia. Od novembra 2019 je vedúca kancelárie participatívneho plánovania na Metropolitnom Inštitúte Bratislava

Eva Streberová, samostatná referentka Útvar hlavnej architektky, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Eva Streberová v súčasnosti pracuje na útvare hlavnej architekty mesta Bratislavy. Podieľa sa na adaptačných projektoch mesta „Bratislava sa pripravuje na klimatickú zmenu v pilotných opatreniach v oblasti trvalo udržateľného hospodárenia s dažďovou vodou v mestských oblastiach. Pred prácou v samospráve sa ako výskumníčka podieľala na niekoľkých projektoch zaoberajúcich sa adaptáciou na zmenu podnebia a hodnotením ekosystémových služieb.

Matúš Vallo, primátor Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Matúš Vallo je architekt a odborník na mesto. Je autorom publikácie o riešeniach pre Bratislavu – Plán Bratislava. Je zároveň uznávaným architektom a spolumajiteľom architektonického štúdia Vallo Sadovsky. Zakladal aj projekt Mestské zásahy, ktorý od roku 2008 vygeneroval viac ako 900 projektov na zlepšenie verejného priestoru v dvadsiatich mestách. V komunálnych voľbách 2018 bol zvolený za primátora Bratislavy.