Metropolitné fórum I.

Metropolitné fórum I.  program:

Prostredie Bratislavy (odpady, mobilita, životné prostredie)

5.3.2020, 13:00-16:00

Program

Prvé Metropolitné fórum sa bude zaoberať fyzickým priestorom Bratislavy – jej životným prostredím, odpadmi a mobilitou. Krátke prezentácie poskytnú základný prehľad o meste v týchto aspektoch. 

Moderuje: Milota Sidorová, vedúca Kancelárie participatívneho plánovania, Metropolitný Inštitút Bratislavy

12:30-13:00

Registrácia účastníkov a účastníčok

13:00-13:20

Slávnostné uvedenie, otvorenie (Matúš Vallo, primátor Bratislavy / Tatiana Kratochvílová, viceprimátorka Bratislavy, Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného Inštitútu Bratislava)

  • Úvodná prezentácia Plán Bratislava 2030 (Eduard Donauer, splnomocnenec primátora pre strategický plán mesta, Magistrát mesta Bratislava).

Oboznámte sa s procesom prípravy strategického dokumentu, jeho účelom a prepojením na Agendu udržateľného rozvoja do roku 2030 podporovanú okrem iného aj v rámci nového programového obdobia európskej kohéznej politiky na roky 2021-2027. 

13:20-14:20

Prezentačný blok (4×10 min. prezentácie)

  • Životné prostredie – Atlas dopadov zmeny klímy na území HM SR Bratislavy (Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Eva Streberová, samostatná referentka Útvar hlavnej architektky, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava)

Predstavíme vám analytický nástroj pre sledovanie, predpovedanie a hodnotenie dopadov klimatických zmien, ako sú extrémne vlny horúčav a intenzívne zrážky, v súvislosti so zraniteľnosťou obyvateľstva, infraštruktúry a budov. Účelom nástroja je poskytovanie základnej bázy znalostí pre procesy navrhovania stratégií, formulácii stanovísk a usmernení ako aj dizajnovanie adaptačných a mitigačných opatrení. Atlas dopadov zmeny klímy pripravil Útvar hlavnej architektky mesta Bratislava Ingrid Konrad.

  • Mobilita – Dopravný podnik Bratislava v číslach (Martin Rybanský, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ DPB a.s)

Predstavíme vám aktuálnu situáciu Dopravného podniku Bratislava (DPB a.s.), jeho základné štatistické informácie o stave a kvalite infraštruktúry a aktuálne poskytovaných službách. DPB a.s. je najväčší poskytovateľ služieb mestskej hromadnej elektromobility, ktoré majú pozitívny dopad na environmentálnu kvalitu prostredia. Rozvojové plány DPB a.s. majú potenciál zvyšovať dostupnosť služieb a ich inkluzivitu (napr. nízkopodlažné vozidlá), čo predstavuje zásadný predpoklad pre napĺňanie cieľov udržateľného mestského prostredia.

  • Odpady – OLO v číslach (Martin Maslák, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ OLO a.s.)

Zoznámte sa s aktuálnou situáciou OLO a.s. jeho základnými štatistickými informáciami o stave a kvalite infraštruktúry a aktuálne poskytovaných službách.

OLO a.s. (Odvoz a likvidácia odpadov) predstavuje dôležitý bod mestskej odpadovej a zároveň aj energetickej politiky mesta, pričom dôsledným plánovaním jej aktivít a ich presahov je možné veľmi efektívne dosahovať významný pokrok v zabezpečovaní environmentálnej udržateľnosti. (odpady sú zdroj, nie odpad)

  • Voda – Bratislavská vodárenská spoločnsť v číslach (Peter Olajoš, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ BVS a.s.)

Zoznámte sa s aktuálnou situáciou BVS a.s., jej základnými štatistickými informáciami o stave a kvalite infraštruktúry, aktuálne poskytovaných službách. 

BVS a.s. aktuálne pripravuje svoju strategickú víziu pre plánovanie ďalších rozvojových činností a pre prispôsobovanie sa stále viac prítomným dopadom klimatických zmien (napr. znižovanie zásob podzemných vôd a ich ohrozenie záťažami).

Q&A

14:20-14:40

Prestávka

14:40-15:25

Pracovné skupiny (Milota Sidorová, Juraj Hurný, Lenka Kudrnová, Zora Pauliniová, Kancelária participatívneho plánovania, Metropolitný Inštitút Bratislavy)

Zapojte sa do jednej z paralelných, facilitovaných diskusií a hovorte s nami o súčasných a nadchádzajúcich lokálnych a globálnych trendoch v téme odpadov, životného prostredia a mobility.

15:25-15:55

Sumarizácia pracovných skupín a doplňujúca diskusia v pléne

15:55-16:00

Záver

  • ďalšie kroky a pozvánka na ďalšie Metropolitné fórum
  • záver