Čo je Bratislava 2030?

V dnešnej dobe často počujeme, že žijeme „v najlepšom z možných svetov“. Máme však za to, že  Bratislava môže byť lepším miestom pre život. Našim cieľom je zapojiť obyvateľov a obyvateľky mesta Bratislavy do rozvoja mesta – prostredníctvom lepšieho zmapovania ich potrieb, ako aj zapojenia do tvorby riešení a ich zavádzania do praxe.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava 2030 bude základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného na dialógu mesta a jeho ľudí. Pri tvorbe dokumentu bude spolupracovať široká škála odborníkov a odborníčok. Zahrnutí budú predstavitelia verejného, súkromného, občianskeho sektora a akademickej sféry. Títo všetci mesto podrobne poznajú a majú dobrú predstavu, čo treba v jeho budúcom smerovaní zmeniť. Dokument zjednotí kroky a projekty, ako dosiahnuť vytýčené ciele.

Bratislava 2030 bude najdôležitejším mestským dokumentom, ktorý pomenuje kroky smerujúce k tomuto cieľu a bude viesť mesto na ceste k ich naplneniu. Dokument sa bude sústreďovať na tri kľúčové prvky: priestor, v ktorom žijú a pôsobia ľudia a zároveň inštitúcie, ktoré im slúžia.

Bratislava, ako ju dnes poznáme, sa rýchlo a dramaticky mení, ale nestíha sa prispôsobovať výzvam dnešnej doby. Klimatická kríza už nie je abstraktným pojmom, pod ktorým by sme si nevedeli predstaviť následky pre hlavné mesto. Otepľovanie, zhoršenie kvality ovzdušia, vysychajúce stromy dnes len upozorňujú, že ak sa nenájde zodpovedné riešenie, následky budú neodvrátiteľné. Bratislava 2030 pripraví mesto na to, aby sa udržateľne rozvíjalo a prispelo k boju proti globálnemu otepľovaniu, s ohľadom na svojich obyvateľov a ich potrebu zabezpečenia kvality života. 

Obyvatelia Bratislavy  budú informovaní a budú mať aj možnosť zapojiť sa do jeho prípravy.