Metropolitné fórum III

Medzi nové globálne trendy nepochybne patrí klimatická kríza, postupujúca digitalizácia a technologický posun, starnutie a postupná stratifikácia populácie, zmena pracovného trhu a na úrovni miest suburbanizácia.

Na treťom Metropolitnom fóre sme sa zaoberali otázkou, akým spôsobom sa globálne megatrendy prejavujú v živote nášho mesta.
Popri nových trendoch Bratislava stále zápasí s nedostatočnou kvalitou a dostupnosťou zelene, nedostatkom otvorených priestranstiev, nedostatkom nájomných bytov, novými nárokmi na dopravu, nie vždy so zosúladenými kompetenciami a dostatkom financií na samosprávnej úrovni.

Týmito témami hostí na Metropolitnom fóre previedli odborníci z magistrátu hlavného mesta aj experti a expertky zo súkromnej či vedeckej sféry.

Richard Filčák, vedúci prognostického ústavu SAV hovoril o tom, ako je Európa previazaná so svetom prostredníctvom rôznych ekonomických a sociálnych väzieb, ktoré umožňujú tok materiálov, finančných zdrojov, inovácií, ideí, ale aj odpadov a emisií. Rovnako o tom, ako sa zvyšuje globálna súťaž o zdroje, a zároveň sa prejavujú dôsledky globálnych javov, akými sú úbytok biodiverzity a zmena klímy.

Hlavný ekonóm magistrátu hlavného mesta, Matúš Lupták, tému megatrendov prepojil s reálnym prostredím mesta.

Ďalšie články