Kultúra

Strategický cieľ

Mesto Bratislava vníma význam kultúry pre spoločnosť a jej prínos pre kvalitný život všetkých obyvateľov. Pozná svoj kultúrny potenciál a investuje do jeho rozvoja. Kultúrne smerovanie Bratislavy je postavené na univerzálnych hodnotách dostupnosti, inklúzie, rovnosti a participácie. Bratislava poskytuje kvalitné a široko dostupné kultúrne služby prehlbujúce účasť na kultúre, profesionálne a efektívne pristupuje k ochrane a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva a vytvára podmienky pre umeleckú tvorbu, tvorivé vyjadrenie obyvateľov a angažovanie sa komunít.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava zabezpečuje dostupnú a rozmanitú kultúrnu ponuku, kvalitné a aktuálne kultúrne služby pre všetkých obyvateľov, prispievajúc k rešpektujúcemu spolužitiu.
 2. Mesto Bratislava umožňuje kvalitný komunitný život v mestských častiach, obyvatelia nachádzajú podporu a príležitosti pre tvorivosť a občianske vyjadrenie, upevňujú svoj vzťah k spoločnému priestoru.
 3. Mesto Bratislava sa významne podieľa na podpore lokálneho talentu, umeleckej tvorby a rozvoji občianskych organizácií pôsobiacich v kultúre v súlade s princípmi udržateľného rozvoja.
 4. Mesto Bratislava má rozvinutú kultúrnu infraštruktúru vo vlastníctve mesta, prostredníctvom ktorej zabezpečuje plnohodnotnú ochranu kultúrneho dedičstva a prezentáciu kultúry.
 5. Mesto Bratislava má vybudovaný sebavedomý kultúrny profil a aktívne zapája kultúrne zdroje mesta do posilňovania rozpoznateľnosti v medzinárodnom kontexte.
 6. Mesto Bratislava má vytvorené stabilné podmienky pre správu kultúry, udržateľnosť kultúrnych organizácií mesta a koncepčný rozvoj založený na zapájaní verejnosti a zainteresovaných aktérov.

Pracovná skupina

Členovia

Zuzana Ivašková, Andrea Kocianová
a ostatní externí členovia zapojení do tvorby samostatnej koncepcie kultúry

Kultúra

Strategický cieľ

Mesto Bratislava vníma význam kultúry pre spoločnosť a jej prínos pre kvalitný život všetkých obyvateľov. Pozná svoj kultúrny potenciál a investuje do jeho rozvoja. Kultúrne smerovanie Bratislavy je postavené na univerzálnych hodnotách dostupnosti, inklúzie, rovnosti a participácie. Bratislava poskytuje kvalitné a široko dostupné kultúrne služby prehlbujúce účasť na kultúre, profesionálne a efektívne pristupuje k ochrane a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva a vytvára podmienky pre umeleckú tvorbu, tvorivé vyjadrenie obyvateľov a angažovanie sa komunít.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava zabezpečuje dostupnú a rozmanitú kultúrnu ponuku, kvalitné a aktuálne kultúrne služby pre všetkých obyvateľov, prispievajúc k rešpektujúcemu spolužitiu.
 2. Mesto Bratislava umožňuje kvalitný komunitný život v mestských častiach, obyvatelia nachádzajú podporu a príležitosti pre tvorivosť a občianske vyjadrenie, upevňujú svoj vzťah k spoločnému priestoru.
 3. Mesto Bratislava sa významne podieľa na podpore lokálneho talentu, umeleckej tvorby a rozvoji občianskych organizácií pôsobiacich v kultúre v súlade s princípmi udržateľného rozvoja.
 4. Mesto Bratislava má rozvinutú kultúrnu infraštruktúru vo vlastníctve mesta, prostredníctvom ktorej zabezpečuje plnohodnotnú ochranu kultúrneho dedičstva a prezentáciu kultúry.
 5. Mesto Bratislava má vybudovaný sebavedomý kultúrny profil a aktívne zapája kultúrne zdroje mesta do posilňovania rozpoznateľnosti v medzinárodnom kontexte.
 6. Mesto Bratislava má vytvorené stabilné podmienky pre správu kultúry, udržateľnosť kultúrnych organizácií mesta a koncepčný rozvoj založený na zapájaní verejnosti a zainteresovaných aktérov.

Pracovná skupina

Členovia

Zuzana Ivašková, Andrea Kocianová
a ostatní externí členovia zapojení do tvorby samostatnej koncepcie kultúry

 

Kultúra

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030